Reklamacije

Reklamacije

REKLAMACIJE

Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: Interijeri Tičinović d.o.o., Glavice 640 A, Sinj 21230, Hrvatska ili nas kontaktirajte na broj telefona: +385 95 503 2604.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem elektroničke pošte info@chip-top.com ili poštom na adresu sjedišta.

Kako bi potrošaču Interijeri Tičinović d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača Interijeri Tičinović d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Interijeri Tičinović d.o.o. i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisijehttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.